BIBLIOTHECA GNOSTICA

Nabídka nakladatelství

Knižní novinka na předvánoční trh 2018!

Bilingvní vydání nového překladu ze sanskrtu nejznámějšího staroindického díla opatřený předmluvou a gnostickým komentářem k jednotlivým veršům

Praha 2018, 344 str.


                                                                    

Kniha je základní orientační pomůckou pro studium staré indoevropské myšlenkové a religiózní tradice, se kterou se setkáváme v indické Védě, perském zarathuštrovství, ale i u ostatních indoevropských národů před příchodem Bible. Nemalá část knihy je věnována vztahu mezi touto starou tradicí a křesťanstvím.  

Jedná se o druhé vydání.

Manuův zákoník (Mánavadharmašástra) - Staroindická učebnice práv a povinností člověka

Význačný starověký indický kodex mravů a správného chování kastovní indické společnosti, který ji řídil po tisíciletí až do novověku - důležitá literární památka pro studium náboženství, historie a práva. V bilingvinní podobě sanskrt - čeština.                                                                                

Jedná se o svatou knihu prastaré mezopotámské křesťanské obce, jejímž členem byl podle nazarejské tradice i známý Jan Křtitel. Tato kniha potvrzuje svým obsahem a zaměřením gnostický původ celého křesťanství. V nyní vydaném prvním svazku (ze dvou) se nachází polovina textu Pravé Ginzy. Knihu v barevné pevné vazbě s obálkou zdobí nazarejské ilustrace ze středověkého rukopisu. 

Jedna z nejznámějších verzí Buddhova života sepsaná dvorním básníkem Ašvaghóšou v buddhistickém království gandharském (záp. Indie) asi v 1. či 2. stol. n. l. Právě z tohoto díla čerpal také italský režisér B. Bertolucci materiál pro svůj film "Malý Buddha". 

Ze sanskrtského originálu přeložil poprvé do češtiny Jan Kozák. Předkládaný II. Díl Ginzy obsahuje knihy V,5 až XVIII, tedy daleko více drobnějších spisů nežli I. Próza se zde proto také pestřeji střídá s texty veršovanými. Protože jednotlivé knihy nejsou na sebe jednotlivě vázány - ani chronologicky ani dějově - může je čtenář číst v pořadí podle svého vlastního výběru.

Obsahuje dvacet jedna vybraných súter středního koše (Madždžhimanikáya) Pá­lijského kánonu. Podle K. E. Neumanna: Die Reden Gotamo Buddhos z němčiny přeložil Jan Kozák.

Praha 1993, 240 stran, 10 obr. 

Obsahuje nový překlad z latiny Ireneovy I. knihy "Proti kacířům", informační překlady (z němčiny) některých důležitých textů z tzv. "svitků od Mrtvého moře" (Řád společenství na konci dní, Základní ustanovení obce, Damašský spis A a B), a mnoho dalších důležitých informací o prvotním gnosticky zaměřeném křestanství.

Z latiny a němčiny přeložil Jan Kozák, 270 str., 18 obr. 

Obsahuje nejstarší soupis Ježíšových výroků - tzv. Tomášovo evangelium, Evan­gelium pravdy aj. gnostické texty z nálezu v Nag Hammadí. Podstatná část knihy je věnována především srovnání textu NZ synoptických evangelií s nově objeveným Evangeliem Tomáše.

Praha 2018, 250 stran. 10 obr.

Přednášky o podstatě gnostické nauky přednesené Mgr. Janem Kozákem v Národním muzeu v zimě 2001-2, které jsou velmi vhodné pro laický vstup do problematiky.

Praha 2002, 60 stran, 25 obr.

Vybral, upravil a předmluvou opatřil J. Kozák. Ilustracemi vyzdobily děti Základ­ní výtvarné školy v Domažlicích.

Praha 2000, 95 stran, 10 obr. 

Kniha obsahuje překlad velmi starých gnostických textů nalezených v Nag Ham­madí a názorné ukázky jejich přepracování nejstaršími katolickými otci Ireneem a Hippolytem. Přiná­ší také rozhodující informace o vzniku literární postavy Ježíše Krista v Bibli.

Praha 1996, 215 stran, 28 obr. 

Nejdůležitější a nejobsáhlejší popis raně křesťanských, tj. gnostických škol a jejich učení z pera katolického otce Hippolyta (přelom 2. a 3. století n. l.). Kniha ukazuje základní metodiku a techniku, jakou se židovští "svatí ocové" zmocňovali gnostic­kého dědictví a zdůrazňuje rozhodující úlohu Simona Mága a jeho gnostické školy. Obsahuje významné texty gnose - Naasejský traktát, Výklad Velké síly Simona Mága aj. Z latiny přeložil Mgr. Jan Kozák.

Praha 1998, 329 stran, 12 obr.