BIBLIOTHECA GNOSTICA

& Prokopská škola indoevropské duchovní tradice

Pozvánka

V rámci výuky gnoze a védské tradice otvírám přednáškový kurz, který se koná koná každé dva týdny v neděli 11 - 13 hod. (19. 11.).

 Zájemci se mohou přihlásit na mém emailu: mgr.jan.kozak@seznam.czProgram přednášek 2024:

7.5. (úterý) od 18 hod.: relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Bůh nad Stvořitelem"


Archiv 2023:

květen Zákony bohatství - Tomáš Lukavec a Jan Kozák - rozhovor o křesťanství https://www.youtube.com/watch?v=RnURSF08bXw&t=162s&ab_channel=Z%C3%A1konyBohatstv%C3%AD

duben, Klenoty života - Gnoze jako zlatá žíla duchovní nauky,  https://youtu.be/Rt6aOqw3-Ek
8. 4. Svobodná televize - Rozum do hrsti
29. 3. Badatelé z podstaty - téma"Problémy s interpretací historie"
14. 3. (úterý) 18:00 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Dějiny svatého grálu"
17. 1. (úterý) 18:00 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Pohled gnoze na svět
a jeho děje"


Archiv přednášek 2022:

30.8. 18:00 - 19:30 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Válka na Ukrajině védským pohledem"24. 8. (středa) 20:00 - 22:00, Příznaky transformace, téma: "Teologické a duchovní příčiny současné krize a jejich řešení"

28. 5. (sobota) 14:00 - 18:00 Olomouc, téma "Úplnost jako základní duchovní kvalita"23. 4. (sobota) 14:00 - 18:00 Brno Skleněná louka (Stano Horák), téma "Kořeny indoevropské duchovní tradice" (s videoprojekcí)
15.3. (úterý) 18:00 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Degenerace řeči"
18. 1. 18:00 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Svět jako zrcadlo"

Archiv přednášek 2021:

28. 9. 18:00 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma: "Úvod do védštiny a sanskrtu"

12. 4. (úterý) 18:00 relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma "Gnostický výklad mezopotámského eposu o Gilgamešovi"


Archiv přednášek 2020:

22. 12. (úterý) 18:00  relace na Sĺobodnom vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma "Védské kořeny našich Vánoc"

27. 10. (úterý) 18.00 - relace na Sĺobodnom  vysielači (Tibor Moravčík, Synergeticum) na téma "Bhagavadgítá"

20. 6. (sobota) 16:00 hod. setkání přátelů gnoze v klukovické hájovně

17. 3. (úterý) 18:00 hod. relace na Sĺobodnom  vysielači (Tibor Moravčík)

Archiv přednášek 2019:

22. 1. 18:00 hod.- relace na Sĺobodnom  vysielači na téma "Podstata Ježíše Krista"

18. 2. (pondělí) 18:00 hod. - přednáška na téma "Ideologie Bible jako věčný zdroj pravdoláskařství"
Místo konání: Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál č. 318 (informace na recepci), přednáší Mgr. Jan Kozák
Všechny vás srdečně zvu!

14. 5. 18:00 hod. relace na Sĺobodnom  vysielači na téma "Globální strategie autority" (pokračování)

17. 5. Alfest Litoměřice, živé povídání na téma "Podstata lidské vzájemnosti"

25. 2. (pondělí) 20-22 hod. přednáška na téma "Co je to gnoze a gnostický pohled na svět" pro Příznaky transformace

19. 3. (úterý) 18-19,30 hod. na téma "Globální strategie autority" (audio pro Sĺobodný vysielač)
8. 4. 20 - 22 hod. pro Příznaky transformace (živě na YouTube)

22. 6. 16:00 2. přednáška letního semestru pro frekventanty Prokopské školy indoevropské duchovní tradice, všechny zájemce srdečně zvu do klukovické hájovny, Praha 5, Prokopské údolí. Video z přednášky níže.

9.7. 18:00 Sĺobodný vysielač (Tibor Moravčík) na téma: Základní mystéria světa.

3. 9. (úterý 18:00 hod) Sĺobodný vysielač (Synergeticum, Tibor Moravčík) na téma: Základní mystéria světa, 2. část.

12. 10. (sobota 16:00 hod.) 3. přednáška pro frekventanty Prokopské školy, Klukovická hájovna (v případě nepříznivého počasí v restauraci Hells Bells, Letohradská, Praha 7) 

29. 10. 18:00 hod. Sĺobodný vysielač (Tibor Moravčík) - Základní mystéria světa - pokračování 2. části

2. - 3. 11. (víkend) Přehled indických véd a gnostický katechismus - Velké Karlovice 

Články léto 2019

"Papež František se vrací ke gnostickým kořenům křesťanství" (Parlamentní listy - aréna, názory, petice, 13.6.)

"Umělá inteligence z hlediska filosofie dějin" (Parlamentní listy - aréna, názory, petice, 13.8.)

"Prohráli jsme snad bitvu u Domažlic?" (Parlamentní listy - aréna, názory, petice, 20.8.)

"Jak prolomit kvadraturu kruhu mezi korupční demokracií a diktaturou" (Parlamentní listy - aréna, názory, petice, 2.9.)

"Dnešní svět coby projev ztráty pravého lidského dědictví" (neKorektní, 2019/č.2)

Mgr. Jan Kozák

Bránit svobodu vždycky něco stojí

Jan Kozák se narodil 21. 5. 1951 v Praze. Po studiu na gymnáziu vystudoval na FFUK obor archívnictví-dějepis. Kromě studia medievalistiky se také 3 roky věnoval na katedře dějin starého Předního Východu klínopisu (babylonštině, asyrštině a sumerštině) a poznávání starověkých kultur.

Po ukončení 5. ročníku se během dokončování diplomové práce dostal svou výzvou na obranu práv nečlenů SSM na fakultě do konfliktu s normalizačním vedením FF a byl za "neoprávněné svolání schůze" poškozovaných nečlenů SSM vyloučen z fakulty a zbaven tak možnosti zakončit svá studia státní zkouškou z diplomového předmětu. Zároveň byl obvodním soudem pro Prahu 1 odsouzen k 9 měsícům vězení s podmínečnou lhůtou dvou let.

Jako nepřítel normalizačního režimu byl zbaven i vojenské hodnosti, nabyté dvouletým navštěvováním vojenské katedry, a poslán jako vojín na dvouletou vojenskou službu. Zde pod přísným dohledem vojenské kontrašpionáže byl několikrát vězněn ve vojenském vězení v sídle posádky Žatec a posléze mu byl na žádost vedení vojenského útvaru v Žatci proměněn podmíněný trest na nepodmíněný. Trest vykonával v NVÚ Dříň u Kladna.

Po návratu z výkonu trestu (1977) se marně ucházel u řady firem o jakékoliv pracovní zařazení - byl nepohodlný i dokonce jako závozník u firmy Ovoce zelenina. V hysterii rozpoutané tehdejšími komunistickými sdělovacími prostředky ohledně Charty 77 se ho bál jakýkoliv vedoucí personálního oddělení přijmout. Jedinou možností obživy se mu proto stalo mytí schodů v činžovních domech. Tuto práci vykonával 5 let a teprve potom mohl nastoupit jako lektor němčiny a latiny v Kulturním domě Na Blatinách v Praze 6.

Po změně režimu v roce 1989 byl plně rehabilitován a mohl dokončit svá studia. Jeho vědecký zájem se již řadu let orientoval na studium východních duchovních škol, především na buddhismus, indickou džňána-márgu, studium sanskrtu a antické gnoze. Výsledkem tohoto zájmu bylo založení vlastního nakladatelství Bibliotheca gnostica, kde od té doby až do současnosti publikuje výsledky své badatelské a překladatelské činnosti. První knihou jeho Bibliotheky bylo vydání nejstarších Buddhových rozprav podle vynikajícího německého překladu K.O. Neumanna.

Díky svým znalostem orientálních duchovních škol mohl detailním srovnáváním textu Nového zákona s nově objevenými gnostickými texty z Nag Hammadí dospět k poznání o pravém způsobu vzniku evropského biblického křesťanství. Komparativní metodou dokázal ve své knize "Evangelium neznámého boha" (1994) prioritu textu gnostického Tomášova evangelia před texty synoptickými evangelií NZ.

Rozpoznáním židovských interpolací v gnostických textech (především v Hippolytově spisu Vymítání všeho kacířstva) dokázal také nalézt skutečného autora výroků, připisovaných v Bibli nápodobou gnostického učení fiktivně vytvořené postavě židovského "Ježíše Krista". Objevil a popsal metodu "camery obscury", kterou se západní tradice zmocňovala východního duchovního dědictví. Tím ukázal cestu, jak se osvobodit z hlubokého omylu, do kterého byl evropský člověk uvržen prostřednictvím domnělých "svatých" textů Bible a otevřel tak novou cestu poznání. Pochopením indické védské tradice ozřejmil a vysvětlil pravý smysl a cíl árijské duchovní školy a rehabilitoval tak starou indoevropskou filosofii.

V rychlém sledu za sebou vycházely pak v jeho nakladatelství Bibliotheca gnostica knihy, které otvírají českému čtenáři dveře k jeho skutečným duchovním kořenům. Po přeložení základních súter buddhistického pálijského kánonu (21 řečí askety Gótama zvaného Buddha - 1993) následovaly četné překlady z gnostických textů (Evangelium "neznámého" boha - 1994, Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu - 1995, Příběh o povstání hada - 1996), qumránských svitků a latinských spisů raných křesťanů (především Hippolytus: Vymítání všeho kacířstva - 1998). V roce 2001 vyšla ve světle nového poznání i souborná učebnice nově interpretovaných dějin náboženství "Kořeny indoevropské duchovní tradice".

Od roku 1993 studuje sanskrt a připravuje k vydání poklady sanskrtské vzdělanosti. V jeho prvopřekladu ze sanskrtu vyšlo v Bibliothece Ašvaghóšovo dílo "Buddhačaritam" - nejznámější a nejrozšířenější legenda o Buddhově životě, a také rozsáhlý "Manuův zákoník", který určoval po tisíciletí společenský řád společnosti nejenom u Indoevropanů ("Árijců"), ale u mnoha dalších národů.

V roce 2000 zakládá "Prokopskou školu indoevropské duchovní tradice", v rámci které pořádá výuku sanskrtu a kde se až po dnes již velké množství posluchačů živě seznamovalo a seznamuje s novým paradigmatem, který bude postupně nahrazovat ideologii židokřesťanství.

Od roku 2000 také přednáší jak v Praze, tak na pozvání po Čechách a na Moravě o podstatě indoevropské duchovní tradice a o novém osvobozeném pohledu na svět, který tato škola pro českého čtenáře přináší.

V současnosti připravuje k vydání nový gnosticky komentovaný překlad sanskrtského textu Bhagavadgíty.

KONTAKT


Mgr. Jan Kozák

+420 605 266 045

mgr.jan.kozak@seznam.cz