Novinky:

Bhagavadgítá

             nový překlad ze sanskrtu s gnostickým výkladem


Program přednášek 2019:


Přednáška z 18. 2. s názvem "Ideologie Bible jako věčný zdroj pravdoláskařství" je již k dispozici na YouTube (odkaz najdete zde na stránkách níže)25. 2. (pondělí) 20-22 hod. přednáška na téma "Co je to gnoze a gnostický pohled na svět" pro Příznaky transformace (živý videopřenos na YouTube)


!!!POZOR ZMĚNA!!! 

avizovaná přednáška se posouvá na 19. 3. (úterý) 18-19,30 hod. na téma "Globální strategie autority" (audio pro Sĺobodný vysielač)


Archiv přednášek 2019:

22. 1. 18:00 hod.- relace na Sĺobodném vysielači na téma "Podstata Ježíše Krista"

18. 2. (pondělí) 18:00 hod. - přednáška na téma "Ideologie Bible jako věčný zdroj pravdoláskařství"
Místo konání: Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál č. 318 (informace na recepci), přednáší Mgr. Jan Kozák
Všechny vás srdečně zvu!
Mgr. Jan Kozák

Bránit svobodu vždycky něco stojí

Jan Kozák se narodil 21. 5. 1951 v Praze. Po studiu na gymnáziu vystudoval na FFUK obor archívnictví-dějepis. Kromě studia medievalistiky se také 3 roky věnoval na katedře dějin starého Předního Východu klínopisu (babylonštině, asyrštině a sumerštině) a poznávání starověkých kultur.

Po ukončení 5. ročníku se během dokončování diplomové práce dostal svou výzvou na obranu práv nečlenů SSM na fakultě do konfliktu s normalizačním vedením FF a byl za "neoprávněné svolání schůze" poškozovaných nečlenů SSM vyloučen z fakulty a zbaven tak možnosti zakončit svá studia státní zkouškou z diplomového předmětu. Zároveň byl obvodním soudem pro Prahu 1 odsouzen k 9 měsícům vězení s podmínečnou lhůtou dvou let.

Jako nepřítel normalizačního režimu byl zbaven i vojenské hodnosti, nabyté dvouletým navštěvováním vojenské katedry, a poslán jako vojín na dvouletou vojenskou službu. Zde pod přísným dohledem vojenské kontrašpionáže byl několikrát vězněn ve vojenském vězení v sídle posádky Žatec a posléze mu byl na žádost vedení vojenského útvaru v Žatci proměněn podmíněný trest na nepodmíněný. Trest vykonával v NVÚ Dříň u Kladna.

Po návratu z výkonu trestu (1977) se marně ucházel u řady firem o jakékoliv pracovní zařazení - byl nepohodlný i dokonce jako závozník u firmy Ovoce zelenina. V hysterii rozpoutané tehdejšími komunistickými sdělovacími prostředky ohledně Charty 77 se ho bál jakýkoliv vedoucí personálního oddělení přijmout. Jedinou možností obživy se mu proto stalo mytí schodů v činžovních domech. Tuto práci vykonával 5 let a teprve potom mohl nastoupit jako lektor němčiny a latiny v Kulturním domě Na Blatinách v Praze 6.

Po změně režimu v roce 1989 byl plně rehabilitován a mohl dokončit svá studia. Jeho vědecký zájem se již řadu let orientoval na studium východních duchovních škol, především na buddhismus, indickou džňána-márgu, studium sanskrtu a antické gnoze. Výsledkem tohoto zájmu bylo založení vlastního nakladatelství Bibliotheca gnostica, kde od té doby až do současnosti publikuje výsledky své badatelské a překladatelské činnosti. První knihou jeho Bibliotheky bylo vydání nejstarších Buddhových rozprav podle vynikajícího německého překladu K.O. Neumanna.

Díky svým znalostem orientálních duchovních škol mohl detailním srovnáváním textu Nového zákona s nově objevenými gnostickými texty z Nag Hammadí dospět k poznání o pravém způsobu vzniku evropského biblického křesťanství. Komparativní metodou dokázal ve své knize "Evangelium neznámého boha" (1994) prioritu textu gnostického Tomášova evangelia před texty synoptickými evangelií NZ.

Rozpoznáním židovských interpolací v gnostických textech (především v Hippolytově spisu Vymítání všeho kacířstva) dokázal také nalézt skutečného autora výroků, připisovaných v Bibli nápodobou gnostického učení fiktivně vytvořené postavě židovského "Ježíše Krista". Objevil a popsal metodu "camery obscury", kterou se západní tradice zmocňovala východního duchovního dědictví. Tím ukázal cestu, jak se osvobodit z hlubokého omylu, do kterého byl evropský člověk uvržen prostřednictvím domnělých "svatých" textů Bible a otevřel tak novou cestu poznání. Pochopením indické védské tradice ozřejmil a vysvětlil pravý smysl a cíl árijské duchovní školy a rehabilitoval tak starou indoevropskou filosofii.

V rychlém sledu za sebou vycházely pak v jeho nakladatelství Bibliotheca gnostica knihy, které otvírají českému čtenáři dveře k jeho skutečným duchovním kořenům. Po přeložení základních súter buddhistického pálijského kánonu (21 řečí askety Gótama zvaného Buddha - 1993) následovaly četné překlady z gnostických textů (Evangelium "neznámého" boha - 1994, Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu - 1995, Příběh o povstání hada - 1996), qumránských svitků a latinských spisů raných křesťanů (především Hippolytus: Vymítání všeho kacířstva - 1998). V roce 2001 vyšla ve světle nového poznání i souborná učebnice nově interpretovaných dějin náboženství "Kořeny indoevropské duchovní tradice".

Od roku 1993 studuje sanskrt a připravuje k vydání poklady sanskrtské vzdělanosti. V jeho prvopřekladu ze sanskrtu vyšlo v Bibliothece Ašvaghóšovo dílo "Buddhačaritam" - nejznámější a nejrozšířenější legenda o Buddhově životě, a také rozsáhlý "Manuův zákoník", který určoval po tisíciletí společenský řád společnosti nejenom u Indoevropanů ("Árijců"), ale u mnoha dalších národů.

V roce 2000 zakládá "Prokopskou školu indoevropské duchovní tradice", v rámci které pořádá výuku sanskrtu a kde se až po dnes již velké množství posluchačů živě seznamovalo a seznamuje s novým paradigmatem, který bude postupně nahrazovat ideologii židokřesťanství.

Od roku 2000 také přednáší jak v Praze, tak na pozvání po Čechách a na Moravě o podstatě indoevropské duchovní tradice a o novém osvobozeném pohledu na svět, který tato škola pro českého čtenáře přináší.

V současnosti připravuje k vydání nový gnosticky komentovaný překlad sanskrtského textu Bhagavadgíty.

KONTAKT


Mgr. Jan Kozák

+420 605 266 045

mgr.jan.kozak@seznam.cz